​Thành Lương đi bóng khéo léo xâm nhập vòng cấm rồi chuyền như dọn cỗ để Công Phượng gỡ hòa 2-2 cho Việt Nam.

​​